A project of the University of the Philippines Department of History in collaboration with Sandigan para sa Mag-aaral at Sambayana (SAMASA) Alumni Association, Inc.

Mabuhay ang mga Historyador ng Bayan!

DOWNLOAD HERE